Formy pomocy

Mediator to neutralna i bezstronna osoba uczestnicząca i pomagająca w procesie dochodzenia do rozwiązywania sporu. Celem działań mediatora jest pomoc stronom konfliktu w dojściu do porozumienia - zadowalającego i akceptowalnego dla wszystkich stron. Mediator osiąga to między innymi poprzez diagnozę sytuacji, dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, wsparcie stron w dojściu do wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb i celów, aż do osiągnięcia rozwiązania, w którym nie ma wygranych ani przegranych.

To jedna z form pomocy psychologicznej, których zadaniem jest leczenie lub wspomaganie leczenia schorzeń i problemów natury psychologicznej. Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Jest stosowana także jako metoda wspomagająca w leczeniu uzależnień i chorób somatycznych.

Psycholog to osoba o odpowiednich, potwierdzonych właściwym wykształceniem i dokumentami kwalifikacjach, która świadczy usługi psychologiczne, w szczególności polegające na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Doradcy życia rodzinnego to działający przy parafiach katoliccy świeccy, którzy najogólniej mówiąc pomagają rodzinom oraz przygotowującym się do małżeństwa narzeczonym.

Ten rodzaj poradnictwa rodzinnego różni się od innych form poradnictwa świeckiego tym, że jego działalność jest zgodna z katolickimi wartościami i normami religijnymi. Nie jest więc tylko udzielaniem pomocy psychologicznej z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych.