Ośrodek wsparcia dziennego - to placówka wspierająca rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz edukacyjnej. Swoimi działaniami obejmuje dzieci i młodzież uczęszczające do niej w trybie pobytu dziennego.

Ośrodki wsparcia dziennego pomagają rodzinie głównie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a dzieciom w ich trudnościach w szkole.

Swoją działalność opiekuńczą prowadzą w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, a pomoc specjalistyczną świadczą poprzez programy psychokorekcyjne i profilaktyczne, w tym terapię pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitację i resocjalizację.

W zakresie edukacji dzieci, ośrodki wsparcia dziennego pomagają rodzinom poprzez:

  • prowadzenie zajęć świetlicowych,pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji,
  • reedukację i prowadzenie zajęć kompensacyjnych,
  • konsultacje oraz zajęcia korekcyjne i logopedyczne,
  • zajęcia sportowe i rekreacyjne,
  • zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne, muzyczne, techniczne, itp

Działalność wychowawcza i opiekuńcza ośrodków obejmuje

  • konsultacje psychologiczne i psychiatryczne,
  • zajęcia terapeutyczne,
  • socjoterapię,
  • dożywianie.

Ośrodki wsparcia dziennego nie ograniczają swojej działalności do pomocy dzieciom i rodzinom z trudnościami wychowawczymi i opiekuńczymi, ale przede wszystkim dają dzieciom możliwość spędzania wolnego czasu w ciekawy sposób, do rozwijania swoich zainteresowań, lepszej socjalizacji i integracji.

Swoją pomoc ośrodki kierują także bezpośrednio do rodziców zarówno biologicznych jak i zastępczych, a także do osób spokrewnionych i zaprzyjaźnionych. Dlatego w ich propozycjach często pojawiają się warsztaty organizowane dla dorosłych, w zakresie rozwoju i pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.